ОБЯВА

за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за
„Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на Община Бургас“
 

 

 

ЗАПОВЕД

2351/19.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)

ОТКРИВАМ

Страница 1 от 26