Топлата зима доведе до по-висока оцеляемост на насекоми в буковите гори. Поради тази причина през настоящата пролет буковите гори в голяма част от страната придобиха кафеникаво-зелен цвят.

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето.

Лесовъдски дейности по стопанисването на иглолистните насаждения дискутираха представители на науката и практиката на проведено днес работно съвещание на територията на Държавно горско стопанство – Хисаря.