С немски студенти стартира в ПП Странджа кампания „Горска класна стая“

Днес стартира кампания „Горска класна стая“, която обяви Изпълнителната агенция по горите и на територията на Природен парк „Странджа”.

Професори и студенти от различни институции в Бавария, Германия в продължение на два дни ще посетят различни части от парковата територия, за да видят на живо природни забележителности, защитени местности изпъстрени с терциерни реликти, които могат да бъдат видени в естествено местообитание само на територията на ПП „Странджа” към  Изпълнителната агенция по горите.

В състава на групата са включени представители на Техническият университет на Мюнхен, факултет Горско стопанство. Втората институция е Висшето училище (институт) за горскостопански инженерни кадри във Вайн Щефан. Третата институция е Центърът за сътрудничество между практиката, горското стопанство и академичното образование във Фрайзинг. Четвъртата институция е Националната станция за изпитване на семенни  култури в Тайзендорф.

Изпълнителна агенция по горите стартира кампания „Горска класна стая“, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.

Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото й стопанисване. 

За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сечи, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията.